“વાત એની એ જ છે”

વાત એની છે

 

(રાગઃઇશ્કવાલોં કો ખબર ક્યા… …)

 

હું કહું કે તું કહે પણ વાત વાત એની છે;

રીત છે નવતર ભલે પણ વાત એની છે.

 

ભાંજણી ચડતી ઉતરતી ના તમે બદલી શકો;

રીત બદલીને ભલે ગણ વાત એની છે.

 

ભાગ્ય છે તરબુચ કેરા અંગના કટકા થવા;

પડે પર છરી પણ વાત એની છે.

 

પાઘડી શિર પર રહે કે પાઘડીમાં શિર રહે;

ઢાંકવા માથું છે કારણ વાત એની છે.

 

તું ગણે ઉપર રહી કે હું ગણું નીચે રહી;

હો પ્રથમ સોપાન પણ વાત એની છે.

 

વાદ કો કરશો નહી વિવાદમાં પડશો નહી;

બસધુફારીછોડ પણ બણ વાત એની છે.

 

૧૦/૧૨/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: