“લાલ રાખું છું”

લાલ રાખું છું

 

તમાચો ગાલ પર મારી વદનને લાલ રાખું છું;

મદીરા કંઠમાં ધારી અડગ મુજ ચાલ રાખું છું.

 

ગમો ઊંડાણમાં ધરબી સમાધી મેં ચણી લીધી;

બનાવી બાગ ચોપાસે હરખનો ફાલ રાખું છું.

 

ગયેલી હાથથી બાજી કદી તાજી નથી કરતો;

નથી કહેતો નથી ફરતો અજાણી કાલ રાખું છું.

 

નથી પરવાનગી કોને મળું છું હું જ્યાં મુજને;

અનામત જગા કેરી સલામત ચાલ રાખું છું.

 

નથી લોકો કદી કોને અમનથી જીવવા દેતાં;

સમયની ચાલની સામેધુફારીઢાલ રાખું છું.

 

૧૪/૧૨/૧૯૯૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: