“બુધ્ધુ”*

બુધ્ધુ“*

 

શું લખો છો મને દેખાડજો;

ના મળું તો મને પહોંચાડજો.

 

હા ગઝલ લખવી બહુ સહેલી નથી;

છંદ કેરા બંધનો સંભાળજો.

 

ક્યાં લઘુ ને ક્યાં ગુરૂ સમજી વળી;

પ્રાસ કે અનુપ્રાસને ના ટાળજો.

 

દિલ મહીંથી જે તરંગો ઉદભવે;

નોંધવાનું યાદ રાખી પાળજો.

 

બસધુફારીએટલું કહેવું હવે;

ના કદી લખવા થકી કંટાળજો.

 

૧૨/૦૨/૧૯૯૯

 

*મારા ઓમાનમાં અંતરંગ મિત્ર શ્રી હેમંત કારિયાબુધ્ધુંજેમણે મને ગઝલો લખવા  પ્રોત્સાહિત કર્યો અને એમણે જે કહેલું તે શબ્દો ને સમાવી ને કૃતિ રચી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: