“પરવા નથી”

પરવા નથી

 

મારા ગમા કે અણગમાની કોઇને પરવા નથી;

વાતો કરે સૌ કોઇપણ કામો કશા કરવા નથી.

 

ઉપદેશ તમને સૌ આપશે પોથી તણું જ્ઞાન છે;

સૌ આચરે શ્રોતાજનો વક્તાને આચરવા નથી.

 

માગો તમારા કાજ તો જિન્દગી શું ચીજ છે?;

એવું ઘણા કહેતા હશે તૈયાર કો મરવા નથી.

 

ડૂમા ભરેલા દિલ મહીં છે કેટલા કોને ખબર;

આંસુ બધા તો પી ગયા છું આંખથી ખરવા નથી.

 

માણસ દુઃખી હોતો નથી જેટલો સમજી રહ્યો;

દોષ છે દૃષ્ટિ તણો પણ કોઇને પરવા નથી.

 

જ્યાં જ્યાં નજર ફરતા જુઓ ત્યાં ડર તણા ઓથાર છે;

જણેધુફારીજિન્દગી કંઇ ડારવા ડરવા નથી.

 

૨૧/૦૧/૧૯૯૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: