“નોંધપોથી”

નોંધપોથી

 

ચમનમાં ફૂલની ચાદર ખસેડી કંટકો વેરી;

અમારા હાથથી લીધી અનેરી ચોટ ઘેરી.

 

હતાં જ્યાં વૃક્ષ વાવેલાં તજી રાજમાર્ગોને;

અમે આનંદની ખાતીર અટુલી કોધરી કેડી.

 

હતાં મિત્રો બધા મીઠા અને આનંદ દેનારા;

તફાવત પામવા ખાતર અમે ઊભા કર્યા વેરી.

 

જરા અણસારના આવ્યો અને ગફલત કરી બેઠા;

સજા મોટી મળી એની હતી ભુલ નાનેરી.

 

ટકોરા મારતી આવી તકો હરએક અમ દ્વારે;

ઉગાડી ના શક્યા દ્વારો ધકેલી છેક આગેરી.

 

હવે પૂરી થવામાં છે અમારી નોંધપોથી પણ;

લખેલી છેધુફારીની સદાયે યાદ દેનારી.

 

૨૯/૦૩/૨૦૦૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: