“જોતો રહ્યો”

જોતો રહ્યો

 

ઊર્મિઓના તારલા ખરતા સતત જોતો રહ્યો;

દોડતું મન ઝીલવાને રમત જોતો રહ્યો.

 

જિન્દગાની રંગભૂમિ ખેલ જે દેખાડતી;

હું અદબ બીડી કરીને હર વખત જોતો રહ્યો.

 

ઘણ અનુભવના મને ઘડતા રહ્યા શિખ્યો ઘણું;

ને છતાં પણ લાગતી ક્યાં ક્યાં અછત જોતો રહ્યો.

 

શું લખ્યું છે ભાગ્યમાં કોઇ ના વાંચી શકે;

ક્યાંયથી જો હાથ લાગે કોલખત જોતો રહ્યો.

 

ધુફારીજિન્દગી છે જે ગણો સારી બુરી;

મોત સાથે ચાલતી એની લડત જોતો રહ્યો.

 

૧૪/૦૨/૧૯૯૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: