“કુલા?”(કચ્છી)

કુલા?”(કચ્છી)

 

પરેમ તું કેવે છતાં ટારે કુલા?;

ઝેર નફરતજો જટે હારે કુલા?.

 

કૈક વેરા સામ સામે મલી;

વાટ વચમેં ખલી ન્યારે કુલા?.

 

ભરમ તું પેધા કરેને લોક મેં;

મું જરા ગાલ કઇ ખારે કુલા?.

 

વાયધો કેવે છતાં અચણું વો;

વાત નેરીંધો હડાં વ્યારે કુલા?.

 

ચાલ તોજી કીં હલધી મું વટે;

સૈધુફારીકેં તડે વારે કુલા?.

 

૦૯/૦૯/૧૯૯૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: