“કાગળ”

કાગળ

 

ઉડીને ક્યાંકથી આવ્યો મળ્યો છે કોઇનો કાગળ;

હવાનો વેગ લઇ આવ્યો જડ્યો છે કોઇનો કાગળ.

 

લખેલો કોણે અને કોને અકળ છે સમજતું;

હજુ મેજ પર મારી પડ્યો છે કોઇનો કાગળ.

 

ગુલાબી રંગ છે એનો અને અત્તર લગાડેલો;

છે ભાષા મધ ભરેલીથી ગળ્યો છે કોઇનો કાગળ.

 

છે અક્ષરો મોતીઓ જેવા બહુ ઘૂટી લખેલા છે;

ધુફારીકોઇ તો પૂછે જડ્યો છે કોઇનો કાગળ.

 

૧૦/૧૦/૧૯૯૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: