“કરે લોકો”

કરે લોકો

 

ચમનમાં ફૂલ બદલે કંટ્કો વાવ્યા કરે લોકો;

તમોને ભેટ ધરવા કાજ લાવ્યા કરે લોકો.

 

સુધ્નવા હું નથી અથવા નથી પ્રહલાદનો દવો;

છતાં ખટરાગ કેરા તેલમાં તાવ્યા કરે લોકો.

 

ગણીને શર્કરા મીઠી ચગળવા ચાર બાજુથી;

ડરાવીને કદી ધમકી દઇ ચાવ્યા કરે લોકો;

 

સગા સમજી સબંધી કે બની મિત્રો સદા હસતાં;

સ્વંયનો લાભ મેળવવા સદા આવ્યા કરે લોકો.

 

ધુફારીઆંગળી આપે પકડશે હાથનું કાંડું;

સમજદારી વરતશો જો નહીં ફાવ્યા કરે લોકો.

 

૧૭/૦૨/૧૯૯૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: