“અવકાશ બાકી છે”

અવકાશ બાકી છે

 

ગમોથી દિલ ભરેલામાં હજુ અવકાશ બાકી છે;

સમાવી લઉ ગમો તારા હજુ અવકાશ બાકી છે.

 

મને તારો ગણે છે તો હજુ કયાં કંઇક ખૂટે છે;

હ્રદયને પણ હ્રદય સાથે હજુ વિશ્વાસ બાકી છે.

 

કદી હાથ ઝાલીને ભરેલાં બે કદમ સાથે;

ત્રિભેટે ગયા છુટી હજુ આભાસ બાકી છે.

 

સમય વીતી ગયેલાને તમસમાં હું રહ્યો જોતો;

ગયો વિખરાઇ અજવાળે હજુ આભાસ બાકી છે.

 

જગત કેરી થપાટોથી ઘડાયું છે હ્રદય એવું;

છતાં પણ દિલધુફારીમાં હજુ કુમાશ બાકી છે.

 

૧૬/૦૭/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: