“અજંપો”

અજંપો

 

અજંપાને પંપાળી રહ્યો છું કેમ શા માટે?;

લઇને ગોદમાં ફરતો રહ્યો છું કેમ શા માટે?.

 

કદી એકાંતમાં બેસી અજંપાને ખંખેરૂં;

મળે છે વેગ બમણાથી જાણું એમ શા માટે?.

 

કદી જાગે અનુકંપા કદી ગુસ્સો અજંપા પર;

નથી સમજી શકાતું છતાં પણ રહેમ શા માટે?.

 

ગયા છે હાથ પણ થાકી નથી ભાર સહેવાતો;

નથી મુકી શકાતું ક્યાં પણ વ્હેમ શા માટે?.

 

હશે અસ્તિત્વ મારૂં જ્યાં કશે ત્યાં હશે સાથે;

ધુફારીજાણવું મારે થયો પ્રેમ શા માટે?.

 

૨૨/૦૨/૧૯૯૯

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: