“મુશાયરો”

મુશાયરો

 

મુશાયરામાં આજ તો મિત્રો બધા ભેગા થયા;

આનંદવાને આજ તો મિત્રો બધા ભેગા થયા.

 

શબ્દો થકી શબ્દો વડે શબ્દો તણાં સંગાથમાં;

કાવ્ય કહેવા કાજ તો મિત્રો બધા ભેગા થયા.

 

શાયર લખે ને કોઇપણ ના સાંભળે એવું બને;

અવકાશ દેવા આજ તો મિત્રો બધા ભેગા થયા.

 

મારી શરત બસ એટલી કે કાવ્યમાં બોલે બધા;

કરવા અહીં આગાઝ તો મિત્રો બધા ભેગા થયા.

 

લાવોધુફારીહાથ જાલી ને અહીં મહેફિલ મહીં;

જોવા નવો અંદાઝ તો મિત્રો બધા ભેગા થયા.

 

૦૮/૦૭/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: