“જિન્દગાની છે”

જિન્દગાની છે

 

નથી બીજું કશું પણ જિન્દગાની જિન્દગાની છે.

ઘડેલી રૂપરેખા ના છતાં પણ જિન્દગાની છે.

 

બધે ઉપવન મહીં ફૂલો ઉગળતા પંચરંગી છે;

મહેક રંગીન ના જોઇ છતાં પણ જિન્દગાની છે.

 

કદી એકાંતમાં ગાતી સરિતા સાંભળી જોજો;

નથી લીપી શબ્દોની છતાં પણ જિન્દગાની છે.

 

ધુફારીવ્યોમના ખગ તો વિહરતા આભમાં ઉચે;

નથી સીમા તણાં બંધન છતાં પણ જિન્દગાની છે.

 

૨૦/૦૬/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: