“ચોરવા દેજો”

ચોરવા દેજો

 

તમારી આંખનું કાજળ મને બસ ચોરવા દેજો;

ભલે જળ ઝાંઝવા કેરા મને બસ ચોરવા દેજો.

 

હતી જે ડાળ કરમાઇ હવે અંકૂર ફૂટ્યા છે;

કરે છે અપેક્ષાઓ મને બસ મોરવા દેજો.

 

મને ભય સતાવે છે છબી માશુક કેરીનો;

નજર પરથી ખસે પહેલાં મને બસ દોરવા દેજો.

 

ભલેને પાનખર આવે ભલેને ફૂલ કરમાતું;

અરજ છે એટલી એની મને બસ ફોરવા દેજો.

 

જાણે કેટલી જાગી ગુજારી રાત આંખોમાં;

ધુફારીએટલું ચાહે મને બસ ઘોરવા દેજો.

 

૧૩/૦૭/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: