“ફેલ છે”

ફેલ છે

 

જિન્દગી તો બે ઘડીનો ખેલ છે;

સહેલ થોડું ને વધુ મુશ્કેલ છે.

 

મહેલ કાજે જે દિવાલો તેં ચણી;

આજ પુરવાર થયેલી જેલ છે.

 

જે કમાયો તે ઉડાવ્યું કેફમાં;

ધન ગણેલું હાથ કેરો મેલ છે.

 

જીવ જાતો હોય બીજાનો ભલે;

છે સમજ તારી અરે ગેલ છે.

 

તું ભલે માને સફળ તુજને છતાં;

પણધુફારીના હિસાબે ફેલ છે.

 

૨૧/૦૩/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: