“અરજ સુણી”(કચ્છી)

અરજ સુણી“(કચ્છી)

 

અરજ સુણી રખો ચરણમેં ડાસ

મન મોહ્યો મુરલીધર એડો,નત ડરસણજી આસ… …અરજ સુણી

 

મોહજે બાવે ઝારે વચમેં અટવાણું અગનાન;

રાત લગેતી કારી તેમેં પખડ્યો પરકાસ… … … … અરજ સુણી

 

સુગરા થઇવ્યા સુજીવન જેંકે ડનો ગુરૂજી ગનાન;

જગતગુરૂ હીન નુગરેજી સુણી ગનો અરધાસ … …અરજ સુણી

 

પાપ પુંઞજા લેખા જોખા બુજા નતો ભગવાન;

હથ જોડેને ડાસ પરભુ ચેં મેર કર્યો અવિનાસ. … … …અરજ સુણી

 

૨૧/૦૩/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: