“અછાંદશ-૨”

અછાંદશ

 

નગોના નગરમાં

કોક્રીટવનની

એક ઊંચી ડળીએ

બેસણું છે મારૂં

આભના અતિથિ

એવા કાળા વાદળોને

પુલકિત થઇને પુછું

પ્રસ્થાન કરેલ ક્યાંથી

ત્યાં સુધીમાં

અવળચંડો પવન

ધકેલે છે એમને

વ્યથિત વાદળોની

આંખ છલકી ને

ટપકેલી બે બુંદ

મારા ગાલને ભીંજવે છે

જાણે હું રડ્યો

સૂર્ય દોડે છે

આંસુ પકડવા

પણ

મેં મારી આંગળીથી

એને ઘસીને

મારી ત્વચામાં

કેદ કરી લીધેલ છે

સદાને માટે

જેના સ્પંદન હું

હર પળ અનુભવું છું.

 

૨૭/૦૩/૧૯૯૭ ૧૪.૪૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: