“શું કરૂં?”

શું કરૂં?”

 

 

લોક શું કહેતા હશે એની ફિકરમાં હું મરૂં;

લોક તો કહેતા નથી કંઇ હું જીવું કે હું મરૂં.

 

જિન્દગી આખી ગઇ બસ ચીંતાઓ મહીં;

આજ સમજાયું બધું તો શો અરથ ને શું કરૂં?.

 

જેમને ચાહ્યા હતાં ના એમનો હું થઇ શક્યો;

એમની અવહેલના થાતી રહી પણ શું કરૂં?.

 

મેં હતું ચાહ્યું જીવન કલ્પનામાં રહી ગયું;

પાર પસ્તાવા તણોના આજ એનું શું કરૂં?.

 

જે થયું તે બધું તારા કારણથી થયું;

ધુફારીને કહો ના ભાગ્ય એવું શું કરૂં?.

 

૦૮/૦૨/૧૯૯૮  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: