“વાતો જવાદો”

વાતો જવાદો

 

ગમા અણગમાની વાતો જવાદો;

મધુરીને રાખો ને કડવી જવાદો.

 

છે નફરત મહોબ્બત પરસપર સહેલી;

ગમે તેને રાખો ને અડવી જવાદો.

 

તમારા તરફથી મળેલી છે નફરત;

કશી પણ ના ફરિયાદ કરવી જવાદો.

 

મેં ધોળીને પીધી છે નફરત તમારી;

વિવાદો કરવી કરવી જવાદો.

 

સમયના સહારે ખજાના રહેના;

છે નફરત ખજાનો ઠલવી જવાદો.

 

ધુફારીને આશા છે નફરત તમારી;

પલટશે પ્રણયમાં નહીતર જવાદો.

 

૧૪/૦૨/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: