“બ્યો કમ કેડો”(કચ્છી)

બ્યો કમ કેડો“(કચ્છી)

(રાગઃ મૈં દેખું જીસ ઓર સખીરી… …)

 

તું નવરો પ્યો મુરલી વજાયેં.બ્યો કમ કેડો કાનુડા()

 

પંઢજે મ્વાડે ગોંયુ ચરેત્યું,સંજા થીંધે પાછી વરેત્યું;

પંઢ પંઢજે ખૂંટે બંધાજી(),ખીર ડીએંત્યું રૂપાળા … … બ્યો કમ

 

અભરી સસ નિત ડેતી મેંણા,ડેર જેઠ જલીએ જેણાં;

ઘરવારો ને ભેણ મલીને(),નિત કરીએતા હોબાળા. …બ્યો કમ

 

ઘરજા કમ વારેને ઊંધા,છડ્યા છોરા ઘરમેં રૂંધા;

ગોં વટ ગાભા ગાભી છોડે(),ધોડાં તો વટ છોગાળા. …બ્યો કમ

 

મુરલીજો હી કેડો જાધુ,જીયણ અકારો કર રાંધુ;

ડાસ પરભુ ચે ગોપી થઇને(),નેરે ડીં હકડો નખરાળાબ્યો કમ

 

૦૭/૦૫/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: