“પ્રેમજા પુજારી”(કચ્છી)

પ્રેમજા પુજારી“(કચ્છી)

 

પ્રેમજા પુજારી વેંતા,પ્રેમજા ભંડારી વેંતા;

પ્રેમજા ભીખારી વેંતા,પ્રેમજા જુગારી વેંતા.

 

પ્રેમજા પુજારી વેંતા,પ્રેમ તા મણીમેં ડશે;

પશુ પખી વે માડુ,માલક મણીંમેં વસે;

પ્રેમજી આય પુજા એડી,અનકે કોય રસે;

પ્રેમ ઇત હેમ વેંતો, નતા કસોટી ઘસે.

 

પ્રેમજા ભંડારી વેંતા,પ્રેમજી લાણી કરે;

જીયણથી હારલજા,હીયા વઠા હુભ ભરે;

હેમથ સે હથ ડીંતા,જીયણજી વાટ ટરે;

નેણ ઇની ડસો,પ્રેમ વીણ કીં તરે.

 

પ્રેમજા ભીખારી જુકો,પ્રેમ વીણ હીયા ઠલા;

પ્રેમજ સબડ કેડા, ઇત ચેતી મુજી બલા;

સમજણ વેતી એડી,આઉં નકા આય અલા;

કડેંક ભુખ નર,હથે કરે ખેંતા ખલા.

 

પ્રેમજા જુગારી વેંતા,જીયણ જો જુગાર રમે;

ગમે એડી વીપત વે,અનકે ખલીને ખમે;

પ્રેમ લા ચો સીંધ સૈ વંઞે લમે;

ધુફારીચે પ્રેમ લાય,ચો સતવાર નમે.

 

૧૩/૦૧/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: