“સાંભળેલી વાત છે”

સાંભળેલી વાત છે

 

હોય છે એકાંત વરવું સાંભળેલી વાત છે;

બંધનો છોડીને ખરવું સાંભળેલી વાત છે.

 

આંખની ખુલ્લી અટારી ને બધે સુનકાર છે;

કે તમસ લીસાથી સરવું સાંભળેલી વાત છે.

 

કાળમાં ધરબાયેલી ગાથા ફરીથી ખોલવી;

ઉત્તરો આપ્યા કરવું સાંભળેલી વાત છે.

 

કોઇપણ હોતું નથી જ્યાં સાથમાં સંગાથમાં;

નગ્નતા જોતા ડરવું સાંભળેલી વાત છે.

 

લોક તો નિંદા કરે જાણેધુફારીવાતને;

સ્વ નજરમાં રોજ મરવું સાંભળેલી વાત છે.

 

૦૧/૦૧/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: