“મોરલી મધુરી”(કચ્છી)

મોરલી મધુરી“(કચ્છી)

(રાગઃ કનૈયા તોરે મંદિરોમેં દીપ જલે…)

 

મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે();

વજે..મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.

 

સુરજી સુરતા એડી લગી વઇ,

નાદ ગગનમેં ગજે();

ગજે..મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.

 

જોગી જટાડા ને સંત સૂફીનર,

નીત નીત તોકે ભજે();

ભજે..મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.

 

તીરથ તીરથ ગોત થીએતી,

સમરથ કે તું લજે()

લજે..મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.

 

હથ જોડે પોય ડાસ પરભુ ચે

મેર તું મું તે કજે();

કજે..મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.

 

૩૧/૧૨/૧૯૯૭ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: