“મોટા હોય છે”

મોટા હોય છે

 

રૂપના ભંડાર મોટા હોય છે;

બાળતા અંગાર મોટા હોય છે.

 

વાતમાં ના માલ હો તો શું થયું?

વાતના ચકચાર મોટા હોય છે.

 

સોળ શણગારે સજાવેલી બધી;

તુચ્છના બાઝાર મોટા હોય છે.

 

મન તણો કો વહેમ જેને નોતરે;

ભય તણાં ઓથાર મોટા હોય છે.

 

છો કટક આવી ચડે પણ ના ડ્ગે;

કર્મ કેરા માર મોટા હોય છે.

 

ભવ્ય ભાસે ના ઇમારત તે છતાં;

તેહના મિનાર મોટા હોય છે.

 

નાધુફારીએકલો મસ્કત મહીં;

યારના વહેવાર મોટા હોય છે.

 

૨૮/૧૨/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: