“મલકાઇજા”

મલકાઇજા

 

એક પળ છોડી બધું ને તું જરા મલકાઇજા;

છે તકો બહુ જૂજ સમજી તું જરા મલકાઇજા.

 

દુઃખ તણા ઓથારને પણ તું જરા અળગો કરી;

કો ખુશીની પળ મળે તો તું જરા મલકાઇજા.

 

જગતને જીતવાની એક ચાવી છે મળી;

વળે જીતી કરીને તું જરા મલકાઇજા.

 

જીવન છે જીવવાનું તું હસે અથવા રડે;

તો પછી રડવું તજીને તું જરા મલકાઇજા.

 

ધુફારીદોસ્તને રડતા કદી જોયા નથી;

બસ જરા દોસ્ત સાથે તું જરા મલકાઇજા.

 

૩૦/૧૨/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: