“મડઇ”(કચ્છી)

મડઇ“(કચ્છી)

 

અય મડઇ મુંજી મઠી તોકે સલામ;

નીંગરી કચ્છજી મઠી તોકે સલામ.

 

પગપખારે રોજ મેરમણ જડાં;

વાણ ધંગી પ્યા તરે તેંકે સલામ.

 

જાધ તોજી ધીલ ધરે પરડેશમેં;

પ્રેમસે વાવડ ડીએ તેંકે સલામ.

 

ફૂલ કંઢા કખ ભલે તોમેં થીએ;

વાસરો ઉનતા અચે તેકે સલામ.

 

જન મટીજા માડુઆ ખેલે ખલક;

સર ચડાંયા મટી તેંકે સલામ.

 

કચ્છજે નર મ્યાં અચે કચ્છજી સુગંધ;

હીધુફારીતો કરે તેંકે સલામ.

 

૦૪/૦૧/૧૯૯૮   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: