“પ્રેમમાં”

પ્રેમમાં

 

હતો આશિક પડેલો પ્રેમમાં;

ક્યાં ગયો પણ અચાનક પ્રેમમાં.

 

છબી લાવ્યો હતો ને દાખવી;

છે જેના પડેલો પ્રેમમાં.

 

દાખવ્યા સંદેશ પોતાને લખી;

ડાકઘરથી જડેલા પ્રેમમાં

 

પુષ્પ ગુચ્છો દાખવી સોગાદ પણ;

જન્મદીનો પર મળેલા પ્રેમમાં.

 

જૂઠનો પાયો કદી હોતો નથી;

ના ટકે નાટક ઘડેલા પ્રેમમાં.

 

ધુફારીજો કહે તો શું કહે?;

જાતને ઠગતા રહેલા પ્રેમમાં.

 

૨૮/૧૨/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: