“પાનખર”

પાનખર

 

પાનખરમાં પાન જે ખરતાં નથી;

જિન્દગીમાં કદી ડરતાં નથી.

 

આંખ મીચી ચાલવા લાગ્યા પછી;

જોઇ પાછા આવવા ફરતાં નથી.

 

સમય કેરા સાગરે કુદયા પછી;

છે મરજીવા કદી મરતાં નથી.

 

ઉર મહીં આનંદની સરિતા વહેઃ

કદી નિશ્વાસ પણ ભરતાં નથી.

 

કો પ્રસંસા કે કદી નિંદા કરે;

વાત એની કાન પર ધરતાં નથી.

 

છે હ્રદય એક ફૂલ એવું માનતા;

કોઇના દિલ ઠોકરે ધરતાં નથી.

 

છેધુફારીખાતરી બસ એટલી;

કો નકામું કામ કરતાં નથી.

 

૨૯/૧૨/૧૯૯૭

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: