“ચોંધાવા”(કચ્છી)

ચોંધાવા“(કચ્છી)

(રાગઃ ચાંદ સી મહેબુબા હો મેરી….)

 

હાલ ડસીને રોજ મલીને,યાર મડે ઇં ચોંધાવા;

પ્રેમજો રોગ લગીવ્યો તોકે,યાર મડે ઇં ચોંધાવા.

 

મસ્ત ભનીને રોજ ફરાં,કડેં યારેમેં ધીલધારેમેં;

જે ભાગ ભગીચેમેં,ધરિયાજે નયજે આરેમેં()

તોકે ડઠી ધીલ થ્યો ઘાયલ,યાર મડે ઇં ચોંધાવાપ્રેમજો

 

મન મોર ભનીને નાચ કરે,કડેં કોયલજો કુકાર કરે;

તુરંગ તરામેં મન મુંજો,નત રોજ બુડે ને રોજ તરે()

મુંજી ફરીવઇ ધુનિયા એડી,યાર મડે ઇં ચોંધાવા… ….પ્રેમજો

 

કસેં રાતવરાતમેં જાગીપાં,કડેં ધોરે ડીં મેં સોણા લજે;

મન થઇને મણીધર ડોલેતો,જડેં પ્રેમજી મૌવર મનમેં વજે()

ચેતોધુફારીહીયોં હેરાણો,યાર મડે ઇં ચોંધાવા… ….પ્રેમજો

 

૦૬/૦૧/૧૯૯૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: