“આવ્યા પછી”

આવ્યા પછી

 

રોજ મયખાના મહીં આવ્યા પછી;

ચેન છે આરામ છે આવ્યા પછી.

 

એક આલમ છે અનોખો એટલે;

ના કશી દરકાર અહીં આવ્યા પછી.

 

મય તણો આશિક હું છું એટલે;

રોજ માશુકને મળું આવ્યા પછી.

 

બધા મયપ્રેમીઓ મારા સગા;

ને વળી છે સ્નેહીઓ આવ્યા પછી.

 

હોય છેડો ઘર ભલે ધરતી તણો;

ભાસતો બકવાસ અહીં આવ્યા પછી.

 

જીવતા મયકશ ચહે બસ એટલું;

મોત મયખાને મળે આવ્યા પછી.

 

રાત રંગીન હોય છે મયકશ તણી;

વાત રંગીન હોય અહીં આવ્યા પછી.

 

દ્વાર પર આવીધુફારીશોધતો;

કોમળે શાયર અહીં આવ્યા પછી.

 

૨૮/૧૨/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: