“શ્રધ્ધાંજલી”*

શ્રધ્ધાંજલી“*

 

આમ માની ના શકાતી વાત છે;

તે છતાં પણ હકિકત વાત છે.

 

ચાલતી મહેફિલ છોડી કેમ તેં?

પ્રશ્ન અધ્ધર રહ્યાની વાત છે.

 

જે કલાનું વૃક્ષ તેં વાવ્યું હતું;

છાયડે બેસાડવાની વાત છે.

 

ખુદ ઉપર હસવું કંઇ સહેલું નથી;

તો રડતા જનોમાં વાત છે.

 

મોતનો ઉપહાસ તું કરતો રહ્યો;

જિન્દગીને માણવાની વાત છે.

 

યાદ તારી ઉર મહીં રહેશે સદા;

ધુફારીવણકહેલી વાત છે.

 

૨૫/૧૨/૧૯૯૭

*મારા પ્રિય અને અંતરંગ મિત્ર સ્વ.હરસુખ સોદાગરને

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: