“ફુરસદ મળે”

ફુરસદ મળે

 

આયનો જોતાં તને જો બે ઘડી ફુરસદ મળે;

યાદ તું કરજે મને જો બે ઘડી ફુરસદ મળે.

 

આયનો જો છોડશે તો કેશને પસવારસે;

કાંસકો ફરતો હશે જો બે ઘડી ફુરસદ મળે.

 

કાંસકાને પરહરીને દેહને પંપાળશે;

આંખ મીંચી એકલી જો બે ઘડી ફુરસદ મળે.

 

દેહ કેરૂં ધ્યાન છોડી હસ્તરેખા વાંચશે;

યા નખો જોયા કરે જો બે ઘડી ફુરસદ મળે.

 

ધુફારીજાણતો તારા વલણ કેવા હશે;

તું જાણે ખુદ ચહ શું જો બે ઘડી ફુરસદ મળે.

 

૦૭/૦૧/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: