“કોણ છો?”

કોણ છો?”

 

ના તમે પુછી શકો કે કોણ છો?;

એમને પુછનારા કોણ છો?

 

એમને કૌભાંડ કરવા છુટ છે;

એમનો હક ઝુંટનારા કોણ છો?

 

ચુંટ્ણી વખતે વિચારી ના શક્યા;

ને હવે ઉઠાડનારા કોણ છો?

 

મંત્ર ગાંધીના ભલે ભુલ્યા અમે;

યાદ એની આપનારા કોણ છો?

 

તોડવા માટે વચન તો હોય છે;

વચન સંભારનારા કોણ છો?

 

રાજ પોપાંબાઇનું ચાલે બધે;

એહને અટકાવનારા કોણ છો?

 

આખલા ધણખૂંટ કે ઉંદર અમો;

રૂપ ધરતા રોકનારા કોણ છો?

 

સીમ બાજુ ખેંચતા રહેશું સતત;

ગામ બાજુ ખેંચનારા કોણ છો?

 

બસધુફારીપુછશે તો જોઇશું;

એમનો મત આપનારા કોણ છો?

 

૨૫/૧૨/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: