“કુરો ગાલ” (કચ્છી)

કુરો ગાલ” (કચ્છી)

(રાગઃતુમ્હે યાદ હોગા કભી હમ મિલેથે….)

 

કુરો ગાલ થઇને કેર કેં હી જાધુ;

કુરો થ્યો મુંજારો ને કુરો અઇ મુરાધુ… …કુરો ગાલ

 

વછેરા નજરજા કડાં ફેરીએ તો;

આય ગોત કેજી કેંકે નેરીએતો()…. … ..કુરો ગાલ

 

સુંઞ મંજાનું કેડા તોકે સડ સુજેતા;

ધોરે ડીં જો કેડા સોણલા લજેતા()… … .કુરો ગાલ

 

કડેં તું ખલેંતો કડેં કખ થીએતો;

ધલાસા તું કેડા તોકે તું ડીએતો()… … ..કુરો ગાલ

 

ધુફારીરખે તું ધીવાનો કરીને;

અંઞા પણ કુછીપો પાછો તું ફરીને(). … કુરો ગાલ

 

૨૬/૦૪/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: