“કવિ”

કવિ

 

હસે હામ હૈયે વિચરવા વિકટના;

વહે પૂર ઘોડા સરિતા કે તટના.

 

જગતમાં વસે ના બધે બેસુરાઓ;

મધુરા સુરો પણ વસે છે ગટકના.

 

ભલે હોય પ્યાલા મધુના છલકતાં;

ખરી મોજ આપે બે ટીપા ચટકના.

 

ખરા ખેલદિલના મળે ના કો મિત્રો;

મળી જાય કરતા સલામો લટકના.

 

ખલકનો બધો ભાર લઇને વિચરતા;

હતા તો શ્વાનો સરકતા શકટના.

 

કવિ તો કવિ છે કાચા કે પાકા;

ફકત બસ મળે નાધુફારીઅટકના.

 

૨૨/૧૨/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: