“આઝાદ”

આઝાદ

 

ભારતી આઝાદ થઇ તો શું થયું?

થઇ વધુ બરબાદ બીજું શું થયું?

 

રાજવીઓ રાજ તો છોડી ગયા;

ચોરટા આબાદ બીજું શું થયું?

 

આશમાં જીવી રહેલી જે પ્રજા;

છે નિરાશાવાદ બીજું શું થયું?

 

કો બિલાડી ટોપ જેવા પક્ષનો;

રાજ ઝિંદાબાદ બીજું શું થયું?

 

વાળ પણ વાંકો એનો થઇ શકે;

ક્યાં કરો ફરિયાદ બીજું શું થયું?

 

રાત અર્ધીમાં થયા આઝાદ પણ;

કોણ રાખે યાદ બીજું શું થયું?

 

નેજવું કરતોધુફારીજોય છે;

કોઇ મળે આપવાદ બીજું શું થયું

 

૨૫/૧૨/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: