“બાકી હજુ”

બાકી હજુ

 

જિન્દગીને માણવી બાકી હજુ;

ને બરાબર જાણવી બાકી હજુ.

 

એકસોમાં વીસ થાતાં કેટલા?;

કસોટી નાણવી બાકી હજુ.

 

વાવ કેરા દેડકા સમ જિન્દગી;

ખાખ જગની છાણવી બાકી હજુ.

 

જિન્દગી લાંબી હજુ છે કેટલી?;

ના ગમે પણ તાણવી બાકી હજુ.

 

છેધુફારીદિલ મહીં ખુશિયો ઘણી;

આત્મજનમાં લ્હાણવી બાકી હજુ.

 

૨૩/૧૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: