“તો વખાણું”

તો વખાણું

 

નયનથી નિમંત્રણ મળે તો વખાણું;

ને શબ્દો સરસ જો જડે તો વખાણું.

 

ગુલાબી છે હોઠો ને ગાલો ગુલાબી;

રસીલા ઉભય જો મળે તો વખાણું.

 

છે કાજળથી કાળા નયન તમારા;

જરી જો પલક ઢળે તો વખાણું.

 

સુરાહી સમાણી છે ગરદન તમારી;

શબ્દો મધુરા કરે તો વખાણું.

 

છે ચહેરે છવાઇ રૂપાળી મખમલ;

મને જો હટાવા મળે તો વખાણું.

 

છે આરસ ઘડેલી તમારી છબી ;

ધુફારીપનારે પડે તો વખાણું.

 

૦૧/૦૧/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: