“ચાલ્યા જજો”

ચાલ્યા જજો

 

ના રહે જો હોશ તો ચાલ્યા જજો;

ના હસે અફસોસ બસ ચાલ્યા જજો .

 

કેશ કેરા મોગરાને સુંગતાં;

હું બનું બેહોશ તો ચાલ્યા જજો.

 

કાંચ કેરી ચૂડીઓ ખનક્ય કરે;

બને ખામોશ તો ચાલ્યા જજો.

 

સ્પર્શ તારો રોમ રોમાંચિત કરે;

હું બનું મદહોશ તો ચાલ્યા જજો.

 

ધુફારીઉર બહુ તલસ્યું તને;

લઇ મને આગોશમાં ચાલ્યા જજો.

 

૦૧/૦૧/૧૯૯૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: