“આંખના આંસુ”

આંખના આંસુ

 

લુછશો ક્યાંથી આંસુ આંખના;

જે ગયા સુકાઇ આંસુ આંખના.

 

છે નકામી આશ ત્યાં લિલાશની;

પાંદડું ના એક પણ જ્યાં સાંખમાં.

 

આંખમાં ઉડી પડે ફંફોસતાં;

જ્યાં નથી અંગાર કોઇ રાખમાં.

 

આભમાં પંખી કહો ક્યાંથી જશે;

છે બધા પીંછ ખરેલા પાંખના.

 

નાધુફારીજિન્દગી પાછી મળે;

શું કરે ઢગલા કરો જો લાખના.

 

૩૦/૧૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: