“મારી ગઇ”

મારી ગઇ

 

જે નજરપર હું મરેલો મને મારી ગઇ;

અદા એવી હતી તારી મને મારી ગઇ.

 

રાહમાં જાતા મને વિજળી ક્યાંથી પડી?;

દિલ મહીં અંગાર છાનો કશો બાળી ગઇ.

 

છે બધે વરસાદ પણ મારા મહીં અંગાર છે;

ને હવે કોદિન શું કોરાત ના સારી ગઇ.

 

છેધુફારીને ખબર કે આગ છે સરખી બધે;

એકલો બેચેન હું ના ચેન પણ તારી ગઇ.

 

૨૭/૧૧/૧૯૯૬    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: