“બનતું નથી’

બનતું નથી

 

દેહને દિલથી હવે બનતું નથી;

ને ઉભયનું વેર પણ સમતું નથી.

 

દિલ મહીં સાગર ઉછાળા મારતું;

દેહના વિસ્તારમાં સમતું નથી.

 

દિલ કુરંગી બાળ સમ કૂદયા કરે;

દેહ પાછળ એમના ભમતું નથી.

 

કોઇને ભગવાન દિલ માને ભલે;

સરધુફારીનું બધે નમતું નથી.

 

૦૫/૧૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: