“નોખા હોય છે”

નોખા હોય છે

 

માનવીની જાતના અંદાઝ નોખા હોય છે;

એક સરખી વાતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

રંગભૂમી જગત ને માનવી કઠપૂતળી;

પૂતળી રજુઆતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

હર નદી સાગર મહીં ઠલવાય છે વહેતી રહી;

હર નદી આખાતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

તીર કે તલવાર કે ખંજર ઘાવ ના આપી શકે;

નયન કેરા ઘાતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

દિલ દઇ દિલ પામવાની છે રમત જૂની ઘણી;

પ્રીત ઝંઝાવાતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

મધ જબોળી ને મધુરી જીભથી થાતાં બધા;

જખ્મ કે આઘાતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

જન્મ જે પામે માનવ પાંમતા મૃત્યુ સદા;

મોત દેતા તાતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

કવિ વણઝાર ચાલી ત્યાંધુફારીપણ હશેઃ

એમની વિસાતના અંદાઝ નોખા હોય છે.

 

૦૫/૧૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: