“ના દાખવો”

ના દાખવો

 

પ્રેમની માયા મને ના દાખવો;

છે અજાણી ચીજ ના દાખવો.

 

મેં સતત અવહેલના ને જોઇ છે;

આરસી આશા તણી ના દાખવો.

 

છે ભટકવું ભાગ્યમાં મારા અહીં;

ના મળે મંઝિલ દિશા ના દાખવો.

 

હાસ્ય હું ભૂલી ગયો છું ક્યારનો;

છે નકામા ખેલ ના દાખવો.

 

છેધુફારીજીવમાં શાંતિ બધે;

ધ્યાનના ધામો મને ના દાખવો.

 

૨૮/૧૧/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: