“તો મજા છે”

તો મજા છે

 

નજરને નજર જો મળે તો મજા છે;

વખતસર વખત જો મળે તો મજા છે.

 

ગગનથી ધરા પર ઝળુંબે જે વાદળ;

વરસવાને ખાંગા વળે તો મજા છે.

 

ખજાનો ભરેલો સમંદર મોતી;

કિનારે રઝડતું જડે તો મજા છે.

 

મદીરા છે માદક મસ્તી ભરેલી;

પીવા છતાં પણ ચડે તો મજા છે.

 

ચમનમાં મુલાયમ પુષ્પોની વચ્ચે;

કંટક સુવાળુ મળે તો મજા છે.

 

સરિતા સમાણા વહેતાં જળોના;

રણોમાં ઝરણ ખડખડે તો મજા છે.

 

કરી યાદ જીવી ગયા જે ઝુરપો;

કદી પણ નયન ના રડે તો મજા છે.

 

હ્રદયથી ચહેલી મળે કોઇ દિલબર;

ઇશારે ઇશારે લડે તો મજા છે.

 

મરણને શરણ થઇ કફન ઓઢવાનું;

કફન જો સ્વજનનું મળે તો મજા છે.

 

મુરીદો જે માંગે મુરદો મળે છે;

ધુફારી માંગી મળે તો મજા છે.

 

૦૮/૧૦/૧૯૯૬

 

 

 

 

નજરને નજર જો મળે તો મજા છે;

વખતસર વખત જો મળે તો મજા છે.

 

ગગનથી ધરા પર ઝળુંબે જે વાદળ;

વરસવાને ખાંગા વળે તો મજા છે.

 

ખજાનો ભરેલો સમંદર મોતી;

કિનારે રઝડતું જડે તો મજા છે.

 

મદીરા છે માદક મસ્તી ભરેલી;

પીવા છતાં પણ ચડે તો મજા છે.

 

ચમનમાં મુલાયમ પુષ્પોની વચ્ચે;

કંટક સુવાળુ મળે તો મજા છે.

 

સરિતા સમાણા વહેતાં જળોના;

રણોમાં ઝરણ ખડખડે તો મજા છે.

 

કરી યાદ જીવી ગયા જે ઝુરપો;

કદી પણ નયન ના રડે તો મજા છે.

 

હ્રદયથી ચહેલી મળે કોઇ દિલબર;

ઇશારે ઇશારે લડે તો મજા છે.

 

મરણને શરણ થઇ કફન ઓઢવાનું;

કફન જો સ્વજનનું મળે તો મજા છે.

 

મુરીદો જે માંગે મુરદો મળે છે;

ધુફારી માંગી મળે તો મજા છે.

 

૦૮/૧૦/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: