“ચાલી જશે”

ચાલી જશે

 

એમની જે છે કરામત એમને વ્હાલી હશે;

શિખવાની કોઇ શાળા ના જગત ચાલી હશે.

 

પાંચમાં કોમાળથી કાંડી સળગતી નાખશે;

ને પછી અંગારથી અણજાણ થઇ ચાલી જશે.

 

ફૂલની આડસ મહીં મારસે પથ્થર તને;

ને પછી આંસુ મગરના સારતી ચાલી જશે.

 

પ્રેમના ઊંઠા ભણાવી ને તને મજનું કરી;

ને પછી લૈલા તારી કોઇ સંગ ચાલી જશે.

 

દિલ રમકડું છે રૂપાળું મનભરીને ખેલશે;

ને પછી ઠોકર લગાડી તોડતી ચાલી જશે.

 

એમના પરચા ગણું તો આયખું ઓછું પડે;

હાથ ના લાગ્યોધુફારીતો હસી ચાલી જશે.

 

૦૧/૧૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: