“આરાધના”

આરાધના

 

પ્રેમની આરાધના સહેલી નથી;

લક્ષની સાધના સહેલી નથી.

 

કેટલા જગમાં શહિદો થઇ ગયા;

પણ કહાણી સૌ તણી કહેલી નથી.

 

જીવના બલિદાન આપ્યા તેમના;

પાળિયાની હાર પહેલી નથી.

 

નાગ ભ્રષ્ટાચાર કેર વિષ તણી;

ના કહો કે નદી વહેલી નથી.

 

કેટલાં લખતાં ગયા લખશે હજી;

ધુફારીની કૃતિ છેલ્લી નથી.

 

૦૬/૧૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: