“સોગાદ”

સોગાદ

 

જિન્દગી મારી મને સોગાદ છે;

ઇશની રચના ને દેવો દાદ છે.

 

મન મરેલી લાગણી ઢંઢોળતો;

આંખની કીકી મહીં ફરિયાદ છે.

 

ઊંઘરેટી ઊર્મિઓ આળોટતી;

કંઠમાં અટવાઇ રહેલો સાદ છે.

 

ચરણ ક્યાં પણ ચાલવા ચાહે નહીં;

કર પરસપરમાં થયેલો વાદ છે.

 

અશ્વ બેકાબુ સમી છે ઇન્દ્રીઓ;

કે નઠારા બાપની ઓલાદ છે.

 

યંત્ર બગડેલા સમા દેહમાં;

પણધુફારીનું હ્રદય આબાદ છે.

 

૨૫/૦૧/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: