“પાંગરેલા પુષ્પ”

પાંગરેલા પુષ્પ

 

પાંગરેલા પુષ્પ તો પરમાટથી પરખાય છે;

પ્રેમીઓના દિલ સદા મલકાટથી હરખાય છે.

 

ના કશું પણ હું કહું કે તું કહે એવું નથી;

આંખડીઓ ચાર થાતાં પણ કદી શરમાય છે.

 

એક સિક્કાની બાજુ પ્રેમ ને નફરત રહી;

ઝેર કેર પારખા કરતાં બધા ખચકાય છે.

 

જિન્દગીમાં સાથ સૌને મન મુજબ મળતો નથી;

હમસફરને પામવા હર માનવી લલચાય છે.

 

છે જવાની ચાર દિન પણ ના સમજ માણી નહીં;

પાનખર જોયા પછી દિલભરી પસ્તાય છે.

 

ધુફારીજિન્દગીની મોજ માણે પણ છતાં;

જિન્દગી ધિક્કારનારા એહને ભટકાય છે,

 

૦૨/૦૯/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: