“ના ચાલશે”

ના ચાલશે

 

આવવાનું ના કહો તો ચાલશે;

હા કહી ના આવશો ના ચાલશે.

 

હા કહી તો વાટ પણ જોવી રહી;

સો બહાના તે પછી ના ચાલશે.

 

દિલ સવાલો પુછશે ને માંગશે;

તે જવાબો ના મળે ના ચાલશે.

 

મન મહીં મંથન બહુ ચાલ્યા પછી;

ના મળે નવનીત તો ના ચાલશે,

 

જો કદી આપો વચન તો પાળજો;

ધુફારીછેતરો ના ચાલશે.

 

૨૬/૦૧/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: